คุณจักริน สิริกุลธร

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบ (UX/UI) และProduct Design

จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท ด้าน Technology and Creative Innovation (MSTCI) จาก Carnegie Mellon – KMITL Thailand ปริญญาโท ด้าน Industrial Product Design จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี คณะธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และอนุปริญญา ด้าน Interior & Product Design ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบ (UX/UI) และ Product Design บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2556 – 2563 RISE CHILLER CO.,LTD. ตำแหน่ง Sales Manager
 • พ.ศ. 2563 ที่ปรึกษาด้าน Service Design Thinking โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติในการรับฟังลูกค้า VOC ของ ททท.
 • พ.ศ. 2550 – 2555 CDG Microsystems Limited ,Bangkok, Thailand ตำแหน่ง Sales Executive (Cooperate Department)
 • พ.ศ. 2550 Sahasedsiri International ,Bangkok, Thailand ตำแหน่ง Solution Sales Assistant
 • พ.ศ. 2546 – 2547 Groovy Travel Co.,Ltd., Bangkok , Thailand ตำแหน่ง Assistant Manager

ผลงานรางวัลประกวดงานนวัตกรรม

 • AIS InnoJump Thailand 2021
 • Internal Furniture Design Competition (CIDI)
 • Art For Blind Exhibition (DOT)
 • SME – D Scale up rubber innovation
 • REfutre Award 2018

Message us