คุณอมรพรรณ สุนาพันธ์

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ ด้านการวิจัยและกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ประสบการณ์ทำงาน

  • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน นักวิจัยอิสระและอาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • พ.ศ. 2553 – 2556 ผู้ช่วยนักวิจัยและนักประชาสัมพันธ์ประจำศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • พ.ศ. 2554 – 2555 นักประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Message us