ศ.ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา
ประธานที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
คุณทรงพล เนรกัณฐี
ที่ปรึกษาด้านแบรนด์
คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข
ที่ปรึกษาด้านการตลาด
และนวัตกรรม
ดร.กันตพัฒน์ ธนกุลจีรพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร
สู่ความยั่งยืนและการสื่อสาร
คุณอมรพรรณ สุนาพันธ์
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์
คุณจักรินทร์ สิริกุลธร
ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
ระบบ (UX/UI) และProduct Designn
Message us