ผศ.ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก Ph.D.(Economics) ที่ University of Hawaii at Mānoa ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด

Message us