ดร.กันตพัฒน์    ธนกุลจีรพัฒน์ 

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและการสื่อสาร

จบการศึกษาปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ด้านการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยเคยเป็น ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และนักวิเคราะห์ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) และ CG Specialist ฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลและบริหารภาพลักษณ์องค์กรสู่ความยั่งยืน (Brand Reputation and Sustainability) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและการสื่อสาร บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด
 • พ.ศ. 2562 – 2563 CG Specialist มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
 • พ.ศ. 2560 – 2563 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 • พ.ศ. 2559 – 2560 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 5 ส่วนกำกับบริษัทจดทะเบียนและกำกับดูแลกิจการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
 • พ.ศ. 2554 – 2559 CG Specialist ฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • พ.ศ. 2553 – 2554  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
 • พ.ศ. 2551 – 2553 ผู้ช่วยนักวิจัย ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2550 – 2554 อาจารย์พิเศษ  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเกริก สถาบันกันตนา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2549 – 2550 Client Service Executive บริษัท นิโอทาร์เก็ต จำกัด

งานอื่น ๆ  

 • คณะกรรมการตัดสินรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น (Catholic Media Awards 2017) ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จัดโดยคณะกรรมการการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชน
 • ผู้ดำเนินการอภิปราย ในงานเสวนาหัวข้อ “Branding and Packaging เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่ตลาดการค้าเสรี” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • วิทยากร จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อ “การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการ” บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
 • วิทยากร ให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ
  • หลักสูตร  Airport Operation บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • นักออกแบบอิสระ โดยออกแบบการจัดวางรูปเล่มให้กับนิตยสาร Boardroom เอกสารประกอบการประชุม เช่น National Director Conference Booklet คู่มือกรรมการ Compensation Report และ Annual Report ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Message us