คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข

ที่ปรึกษาด้านการตลาดและนวัตกรรม

จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก อยู่ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้รับการขึ้นทะเบียนนักวิจัยแห่งชาติ หมายเลข 00907103 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งร่วมเป็นนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยชื่อดังหลากหลายแห่ง อีกทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญและกรรมการตัดสินงานประกวดสำคัญต่าง ๆ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในสาขางานวิจัยและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับหลายหน่วยงาน                  

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน Co-Founder บริษัท แอดคอน จำกัด
 • พ.ศ. 2547 – 2559 อดีต Group Head and Partner บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษาหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัยด้านการส่งเสริม SMEs ปี 2558 และ 2559
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการปี 2559
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)


Message us