TEAM


ศ.ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา

ประธานที่ปรึกษา


ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ


คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข

ที่ปรึกษาด้านการตลาดและนวัตกรรม


ดร.กันตพัฒน์ ธนกุลจีรพัฒน์

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร
สู่ความยั่งยืนและการสื่อสาร


คุณอมรพรรณ สุนาพันธ์

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์


คุณจักรินทร์ สิริกุลธร

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
ระบบ (UX/UI) และProduct Design


คุณเสถียรพงษ์ ธรรมสอน

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Message us