e-Cigarettes ก้าวต่อไปในสังคมไทย…. อย่างไรดี ?

ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทย เป็นปัญหาที่มีการถกเถียงอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของความปลอดภัยและข้อกฎหมายที่บังคับใช้ โดยจากการเก็บข้อมูลจากโลกโซเชียลโดยใช้เครื่องมือ Social Listening ทำให้พบประเด็นที่น่าสนใจ และความคิดเห็นของผู้คนในช่วงปีที่ผ่านมา บุหรี่ไฟ้ฟ้าดีกว่าบุหรี่มวนหรือไม่ บุหรี่ไฟฟ้าควรถูกกฎหมาย ? ร่วมหาคำตอบได้ในบทความนี้

วิเคราะห์โดย : เตชสิทธิ์ กันทะใจ

Message us