การแถลงผลการศึกษา “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างไร”

โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กับศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการจัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกทั้งในระดับผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางนโยบายที่สําคัญของประเทศ

พบกับประเด็นน่าสนใจของการสำรวจครั้งนี้

  • ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยเท่าไหร่
  • กลไกการขับเคลื่อนต่ออุตสาหกรรมทั้ง 8 ประเภท
  • ผลที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชนโดยรวม การขับเคลื่อนกับพื้นที่เฉพาะและกลุ่มเปราะบาง
  • ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ Go Digital ได้ 100%
  • ความเสี่ยงที่พึงระวัง
  • ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us