ข้อคิดดีๆ ในการการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล จาก ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อคิดดีๆ ในการการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล จาก ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข พร้อมคณะที่ปรึกษา ฯ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถึง “แนวคิดการสื่อสารภายใต้บริบทการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล” ซึ่งได้รับการแนะนำกรอบแนวคิดที่เรียกว่า “STID” ซึ่งพ้องเสียงกับชื่อไทยว่า “สถิตย์” อันเป็นกรอบแนวคิดเดียวกับที่ ททท. ขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับองค์กรสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่หลังวิกฤตการณ์ COVID-19

คำว่า “STID” เป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า “สถิตย์” ในภาษาไทย มีความหมายที่ดี ที่ต้องการเห็นการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่าง ททท. ให้คงดำรงอยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

กล่าวโดยสรุป “STID” เป็นแนวคิดที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความรวดเร็วในการปรับตัวการทำงานบูรณาการเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารและขับเคลื่อนงานอย่างรวดเร็ว ภายใต้การตัดสินใจจากข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization) ร่วมกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีขององค์กร (Wellness organization) สร้างความสมดุลในชีวิตการทำงาน (Work life balance)

          “การบังคับ…ไม่มีทางที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนได้” การบังคับให้บุคลากรในองค์กรปรับตัวไม่มีทางที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนได้ แต่จะต้องทำการสื่อสารในองค์กรให้เกิดความเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วมแบบสองทาง ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน หวงแหน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Sense of Belonging)  

องค์กรหรือหน่วยงานใดที่อยากสร้างการปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล หรือปรับเปลี่ยนสู่องค์กรสมรรถนะสูง สามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้


อ้างอิง

http://www.tatnewsthai.org/PR_images/IMG_9907.JPG

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us