ฝึกอบรมด้านธุรกิจในทุก ๆ
เมทริกซ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่

ฝึกอบรมด้านธุรกิจหลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น Public Training / In-House Training / Workshop ครอบคลุมทั้งแบบ Online และ Onsite สอดคล้องกับ Lifestyle แบบ Next Normal เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มุมมอง ทัศนคติและความชำนาญที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เท่าทันต่อสถานการณ์โลก เพื่อความเป็นผู้นำด้านธุรกิจอย่างครบวงจร

TRAINING

Economic & Business Foresight

Business & Marketing Plan Development

Marketing Research & Evaluation

Digital Marketing Approach

Strategic Branding

Innovation and Design

Tailor Made by Objective

เนื้อหาคอร์ส

ถอดรหัสการตลาดยุค 5.0

เรียนรู้วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าประเภทต่าง ๆ พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รูปแบบการนำเสนอสินค้าจากยุค 1.0 Supply Chain ที่มุ่งเน้นบริหารการผลิต สู่ยุค 2.0 Demand Chain ที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ยุค 3.0 ที่มุ่งเน้นการตลาดแบบยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุค 4.0 ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเข้าถึงตัวและใจของผู้บริโภคมากขึ้น จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการทำตลาดยุค 5.0 ในโลกเสมือนจริง (Virtual Marketing) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง พร้อมขับเคลื่อนรับมือชีวิตวิถีใหม่อย่างแท้จริง

แกะรอยเส้นทางการเป็นลูกค้า หนทางการนำเสนอคุณค่าสินค้า และบริการในแต่ละช่วงได้อย่างโดนใจ

วิถีชีวิตยุคใหม่ ก่อให้เกิดความหลากหลายในลักษณะเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภค จากแบ่งกลุ่มลักษณะจากปัจจัยที่มีความซับซ้อนและหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้เกิดการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการตั้งแต่ช่วงก่อนการซื้อ รูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ การรับฟังเสียงผู้มีอิทธิพลต่อความคิด (Influencer) ที่อยู่รอบข้าง การสร้างช่องทางและกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมหลังซื้อสินค้าและบริการ สร้างการรับรู้และจดจำในสินค้าและแบรนด์แบบคู่ขนาน ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในแต่ละช่วงวงจรของการซื้อ

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
วิถีใหม่

การรักษาฐานลูกค้าเดิมให้อยู่กับเรานั้นใช้ทรัพยากรเพียงร้อยละ 20 ของการค้นหาและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ จะทำอย่างไรในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ให้สามารถเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมด้านการแข่งขันและสภาวะตลาดภายนอก เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บและเรียบเรียงข้อมูล การเรียนรู้กฎหมายสำคัญในการเข้าถึงและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พร้อมการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศและเครื่องมือวิเคราะห์ทางการตลาดต่าง ๆ เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บและเรียบเรียงข้อมูล การเรียนรู้กฎหมายสำคัญในการเข้าถึงและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

Message us