เพราะงานวิจัยไม่ใช่แค่ทำโพล
เราเชื่อมั่นในเมทริกซ์วิจัยแบบประสม

ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาสาเหตุ และการวิจัยเชิงปริมาณที่ค้นหาผลลัพธ์ ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลแบบไฮบริดทั้งจากช่องทางแบบดั้งเดิมและช่องทางออนไลน์ ด้วยแบบจำลองและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ที่ทำให้ลูกค้าร่วมตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้

RESEARCH FOR SOLUTION

ผลงานของเรา

Message us