ทีมที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภายใต้โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาธุรกิจใหม่ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กทพ. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570)

………วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น. ณ หอประชุม 0101 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กทพ. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570) โดยทีมที่ปรึกษาจาก บริษัทมาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน คุณเสถียรพงษ์ ธรรมสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และคุณจักรินทร์ สิริกุลธร นักวิเคราะห์ด้านคลังข้อมูลและสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. นำเสนอขอบข่ายธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ที่ประกอบด้วย 8 กลุ่มธุรกิจย่อย พร้อมแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจ ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการขับเคลื่อน ความเป็นไปได้ทางการเงิน และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
  2. นำเสนอทางเลือก ข้อดี-ข้อด้อยของแต่ละทางเลือก และโครงสร้างในการจัดตั้งองค์กรสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กทพ.
  3. รับฟังความคิดเห็น ความกังวล ความเสี่ยง หรือทางเลือกที่น่าสนใจอื่น ๆ จากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ต่อไป

โดยมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการกองจากทุกสังกัด และพนักงาน กทพ. จำนวน 75 คน
เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนแสดงข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาธุรกิจใหม่/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กทพ. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570) ต่อไป

Message us