คณะที่ปรึกษา เข้ารับฟังนโยบายงานด้านการสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

คุณกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาเข้าพบแสดงความยินดี และรับฟังนโยบายงานด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่มุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทาง สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี และเกิดความเชื่อมั่นเมื่อใช้บริการทุกท่าอากาศยาน

Message us