ผู้บริหาร บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและผู้ให้คำแนะนำในการอบรมหลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 4 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ผู้บริหาร บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและผู้ให้คำแนะนำในการอบรมหลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 4 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ผู้ให้คำแนะนำในการจัดอบรมหลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2565 ที่จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้น ให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้เรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนการทำงานด้านการตลาดขององค์กร ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้า และการแข่งขันในมิติใหม่ ๆ ที่มาจาก Platform หรือ Business Model ใหม่ เช่น กลุ่มธุรกิจ Start Up ทั้งจากต่างประเทศ และภายในประเทศที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างการแข่งขันของหลายธุรกิจอย่างรวดเร็วจนธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ และเล็กที่อยู่มาก่อนต่างปรับตัวไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต้องล้มสลาย หรือประสบปัญหาอย่างรุนแรง

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :

Message us