คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว ร่วมมือกับ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด เดินหน้าวางโครงสร้างขับเคลื่อน ESG แก่องค์กรภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือกับบริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด เดินหน้าวางโครงสร้างขับเคลื่อนหลักสูตรแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) ตั้งแต่บ่มเพาะความรู้ระดับเบื้องต้น จนเตรียมพร้อมในการเก็บข้อมูลเพื่อขอการรับรองระดับสากล

admin_MMA

February 1, 2024

ทีมที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภายใต้โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาธุรกิจใหม่ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กทพ. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570)

admin

March 3, 2023

admin

August 5, 2022

admin

May 13, 2022
1 2
Message us