คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว ร่วมมือกับ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด เดินหน้าวางโครงสร้างขับเคลื่อน ESG แก่องค์กรภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือกับบริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด เดินหน้าวางโครงสร้างขับเคลื่อนหลักสูตรแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) ตั้งแต่บ่มเพาะความรู้ระดับเบื้องต้น จนเตรียมพร้อมในการเก็บข้อมูลเพื่อขอการรับรองระดับสากล

admin_MMA

February 1, 2024

e-Cigarettes ก้าวต่อไปในสังคมไทย…. อย่างไรดี ?

ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทย เป็นปัญหาที่มีการถกเถียงอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของความปลอดภัยและข้อกฎหมายที่บังคับใช้ โดยจากการเก็บข้อมูลจากโลกโซเชียลโดยใช้เครื่องมือ Social Listening ทำให้พบประเด็นที่น่าสนใจ และความคิดเห็นของผู้คนในช่วงปีที่ผ่านมา บุหรี่ไฟ้ฟ้าดีกว่าบุหรี่มวนหรือไม่ บุหรี่ไฟฟ้าควรถูกกฎหมาย ? ร่วมหาคำตอบได้ในบทความนี้ DOWNLOAD วิเคราะห์โดย : เตชสิทธิ์ กันทะใจ

admin_MMA

January 31, 2024
Message us