คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือกับบริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด เดินหน้าวางโครงสร้างขับเคลื่อนหลักสูตรแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) ตั้งแต่บ่มเพาะความรู้ระดับเบื้องต้น จนเตรียมพร้อมในการเก็บข้อมูลเพื่อขอการรับรองระดับสากล

Message us